İSKANDİNAV MİTOLOJİSİNDE KAHİNİN KEHANETİ : VÖLUSPÁ evrenin ve zamanın yaratılışı

İSKANDİNAV MİTOLOJİSİNDE KAHİNİN KEHANETİ : VÖLUSPÁ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Eski İzlanda dilinde Kahinin Kehaneti anlamına gelen Völuspá, İskandinav kültürü ve mitolojisinin değerlendirilmesi açısından önemli bir metin. Ortaya çıkışı 10. yüzyıla kadar uzanan ve Poetic Edda’da bulunan bu metin, Hristiyanlığın Pagan inançlarının yerini almaya başladığı döneme denk geliyor. Bazı akademisyenlere göre Völuspá, İskandinav inanç […]

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KÖTÜLÜĞÜN, ÖLÜMÜN, ÖLÜLERİN VE YERALTININ TANRISI ERLİK HAN

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KÖTÜLÜĞÜN, ÖLÜMÜN, ÖLÜLERİN VE YERALTININ TANRISI ERLİK HAN Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Türklerde ve Buryatlarda Erlik Han, Moğollarda Erlik veya Homun Han, Kalmıklarda Erlik veya Homın Han, Tuvalarda Erlik veya Lovun Han, Hakaslarda Erlik veya Irlık, Sibiryalılarda Arsan Dolay olarak adlandırılır. Türk mitolojisinde kötülüğün, ölümün, ölülerin ve yeraltının tanrısıdır. Yerlik (Y- > […]

Aeneas Kimdir? AENEAS DESTANI Troia’dan Kaçış ve Antandros Thrakia

AENEAS DESTANI Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Vergilius tarafından yazılmış olan Aeneis, Troialı kahraman Aeneas’ın efsanesidir. Kitabı oluşturan oniki bölümde, Troialı kahraman Aeneas’ın Troia savaşından babası, oğlu ve savaştan sağ kurtulanlar ile birlikte kaçtıktan, Roma yakınlarına varıp yerleştikleri zamana kadar başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır. Aslında kitap onların Troia’dan yola çıkışlarından yedi yıl sonra Sicilya’da başlar. […]

ARİSTOTELES İyonya filozofu  Assos

ARİSTOTELES Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Aristoteles, Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan Stageria’da doğmuştur (M.Ö. 384-322). O dönemde, Stageria’da İyon kültürü egemendir ve Makedonyalıların buraları istila etmeleri bile bu durumu değiştirmemiştir. Bu nedenle Aristoteles’e bir İyonya filozofu denilebilir. Annesi hakkında adından başka hiçbir şey bilinmemektedir; babası Nicomaihos, hekimdir ve Makedonya Krallarından Amyntus’un (M.Ö.393-370) hekimliğine getirildiğinde, ailesi ile birlikte […]

THEODOR WİESENGRUND ADORNO KİMDİR? Felsefesi

THEODOR WİESENGRUND ADORNO KİMDİR? Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Sonraları tüm felsefece görüşlerine damgasını vuracak olan Kant’ın Arı Usun Eleştirisi adli kitabını toplum eleştirmeni ve sinema kuramcısı Siegfried Kracauei le birlikte I. Dünya Savaşı’nın bitmesine yakın her cumartesi öğleden sonraları okumaya başladı. Kracauer’in rehberliği Adorno’ya, bu kitabın yalnızca bir bilgi kuramı kitabı olmadığını, aynı zamanda […]

Antikçağ Grek Stoacıları PANTEİZM Panteizm’in Türleri

PANTEİZM Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır.   Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kabul eden görüştür. Panteizm, anlam olarak tümtanrıcılık – kamutanrıcılık- demektir. Panteizme göre Tanrı’nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Her şey Tanrı’dır. Bu algılamada Tanrı ‘nın, evrenin kendisi olduğunu savunulur. Panteistler evrende varolan her […]

EKBERİLİK akademik dünyadaki yeri Bazı ekberi sufiler

EKBERİLİK Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. Tanım Batı dillerinde İkiliksizlik (non-dualism) denilen ve fenomenal dünyada çokluk-zıtlık olarak görülen ögelerin özlerindeki birliğinin vurgulandığı Vahdet-i Vücud, Ekberiliği tanımlayan bir öğretidir. Tasavvuf aleminde ekberi sufilerin görüşlerine muhalif olan sufiler de bulunmaktadır. Her ne kadar öğretisinin Vahdet-i Vücud veya Ekberî öğretiye aykırı olup olmadığı tartışmalı da olsa Hindistan’da yaşamış […]

AHLÂK FELSEFESİNDE ÖZGECİ VE ÇİLECİ YAKLAŞIMLAR Rousseau I.Kant

AHLÂK FELSEFESİNDE ÖZGECİ VE ÇİLECİ YAKLAŞIMLAR Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır. J.J Rousseau ve I.Kant’ın ahlâk felsefelerinde özgürlük karşımıza temel kavram olarak çıkıyor.Bu iki filozof da özgeci ve çileci bir ahlâk anlayışını ve bu ilkeler üzerine kurulan bir çözümleme yolunu benimsemekte; ahlâkî davranışı nedensellik bağlamının dışına taşımak, onu doğa yasalarından bağımsız bir alanda incelemek istemektedirler. […]

GENCİN KENDİNİ ARAMASINDA FELSEFENİN ROLÜ temel varsayımlar

GENCİN KENDİNİ ARAMASINDA FELSEFENİN ROLÜ Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır.     Daha yazımın başlığından dayandığım temel varsayımlar ortaya konabilir : 1. Felsefe, yaşamada bir iş görür, yaşamaya uygulanır. 2. Genç kendini arayan bir insandır. 3. Felsefe, kendini arayan gence yardıma olur. Şimdi, görüşlerimi, bu kısa yazımın sınırlan içinde açıklayıp, tartışarak savunmaya çalışayım. Gence katkıda bulunacak felsefe nasıl […]

TEKHNE ,BİLİM ,FELSEFE VE SİYASET Tekhne kavramı

TEKHNE ,BİLİM ,FELSEFE VE SİYASET Bu yazı www.dunyadinleri.com adresinden alınmıştır.   Teknoloji teriminin söylencelerden felsefe metinlerine çeşitli bağlamlarda kaşılaşıyoruz. Tekhne kavramının söylencelerde siyasal düşünceler çağrıştırması, Platon ve Aristoteles’in metinlerinde ise doğrudan siyasal düşünce çerçevesinde ele alınması dikkat çekicidir. Sözlüğe göre tekhne sözcüğü ilk metinlerde sanat, el becerisi, özellikle metal işleme ve gemi yapımcılığı sanatı anlamının […]

Back To Top